logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
KALLELSE TILL KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBENS ÅRSMÖTE 2020
Onsdagen den 16 september 2020 kl 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan
på Klubbarnas Klubb, Beckholmsvägen 12, Djurgården (lokalen kan komma att ändras då vi
följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer).
Anmäl dig senast den 7 september till KMK via e-post kansli@kmk.se eller ring på
telefon 08-661 23 03. Med anledning av Covid-19 tas inga anmälningar emot efter detta
datum då vi måste vara säkra på att vi har en lokal som passar antalet deltagare.
Det kommer även finnas möjlighet att delta i mötet digitalt, anmäl om du önskar detta så
skickar vi en inbjudan via e-post.
I den valberedning som valdes 2019 ingår Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid, Göran
Egnell, Victor Widing och Bo Ahlström. Valberedningens nomineringsförslag 2020 finns för
påseende hos KMK kansli.
Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.
På grund av pågående pandemi kommer 25- och 50-årsnålar samt förtjänsttecken och
plaketter skickas per post. Även avtackningen av ledamöter ställs in.
DAGORDNING
Fastställd dagordning enligt stadgarna:
1. Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera
rösträknare.
4. Årsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
9. Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
10. Val av valberedning
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Fastställande av medlemsavgifter 2021.
13. Övriga frågor och eventuella motioner.
14. Mötet avslutas.
Välkommen!
Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben
Pelle Larsson
Generalsekreterare
KMK-Medlemmar
Hej alla KMK-medlemmar,

Vilken fantastisk start på sommaren vi haft med mycket sol och behagliga förhållanden till sjöss. Det är på många sätt en annorlunda sommar på grund av covid-19 och detta har som många vet även påverkat klubben med vissa restriktioner och inställda event. Men hälsan går alltid först!

Styrelsen har den 29 juni, beslutat att fortsatt hålla både el- och vedbastu på Högböte stängda. Beslutet grundar sig på att det fortfarande finns en smittspridning, att det kan vara svårt att hålla avstånd i en bastu samt svårighet vid rengöring då medel innehållande sprit inte ska användas i bastun. Även klubbhuset håller fortsatt stängt.

Styrelsen beslutade samtidigt att ha samma tillsyningspar på Högböte under hela säsongen. Claes och Marie som varit tillsyningspar tidigare var planerade att ta över efter Ann-Loou och Per som inlett säsongen. Men eftersom både Claes och Marie tillhör riskgrupper har styrelsen i samförstånd med dem kommit överens om att de på grund av rådande situation avstår sin period på Högböte. Samtidigt har Per och Ann-Loou tackat ja till att stanna kvar säsongen ut.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna er alla om KMK policy för Högböte och Djurgårdshamnen:

• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
• Vi tar inte i hand.
• Vi håller avstånd till varandra.
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
• Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK värnar om klubbens medlemmar men hoppas att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 2303.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse
Kära KMK-medlemmar
Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför.

KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 2 juni 2020.

Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande:
• KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till den 16 september 2020.
Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet.
• KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare.
• Under KMK:Us Sjösportläger på Högböte i juni, avråder styrelsen från gästande båtar under de perioder som lägren pågår: 9-17 juni och 22-28 juni.
• KMK styrelse välkomnar gästande båtar på Högböte från den 18 juni t o m 21 juni
(ett traditionellt KMK midsommarfirande kommer inte att genomföras). Därefter öppnar Högböte upp för gästande båtar igen den 29 juni.

I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Viss begränsning av faciliteter på Högböte förekommer:
• Klubbhuset (hela) är stängt tills vidare.
• Elbastu och vedbastu är stängda tills vidare.
• Ungdomshuset kommer att öppnas vecka 27.
• Toaletter och duschar är öppna.
• Gymmet är öppet.
• Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
• Bryggorna är öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.

KMK policy för Djurgårdshamnen och Högböte:
• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
• Vi tar inte i hand
• Vi håller avstånd till varandra
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien
• Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra

KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte.

Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!
Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna vår Generalsekreterare via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse
KMK medlemmar
Coronaviruset har påverkat oss alla på ett eller annat sätt och att förbli frisk är nu högsta prioritet.

KMK har nu vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att våra medlemmar är skyddade.
Vi fortsätter att övervaka och följa lokala myndigheters riktlinjer och instruktioner och uppdaterar våra egna riktlinjer i enlighet därmed.

KMK har beslutat följande:
• Klubbhuset (hela klubbhuset) är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Elbastu och vedbastu är stängda t o m sista maj till att börja med.
• Ungdomshuset är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Toaletter och duschar är öppna.
• Gymmet är öppet.
• Paviljongen är öppen med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
• Bryggorna öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.

Nya besked gällande klubbhus, elbastu, vedbastu och ungdomshus kommer att lämnas
under v22.

Policy för KMK Högböte:
• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
• Vi tar inte i hand
• Vi håller avstånd från varandra
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
• Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden.
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Högböte öppnar 1 maj och vårt nya tillsyningspar Ann-Loou & Per Torell kommer att finnas på plats.

Välkomna till Högböte!

Pelle Larsson
Generalsekreterare
Verksamhet och aktiviteter 2020
Kära KMK-medlemmar,

Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför.

KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK:s styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 31 mars 2020.

Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande:

KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till september 2020. Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet.

KMK:s publika medlemsarrangemang ställs in t.o.m. 30 juni 2020. Detta omfattar Valborgsfirande, Vårfest, Hamnfest, Våreskader, Asado, KMK:R avrostning/förarskola och Midsommarfirande. I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Viss begränsning av faciliteter kan förekomma. När det gäller klubbens ungdomsläger som KMK:U arrangerar i sommar så bedömer vi att dessa inte behöver ställas in under rådande omständigheter. Men AU och styrelsen följer utvecklingen noga och vi utesluter inte att lägerverksamheten kan tvingas ställas in vid ett senare tillfälle. Om lägren inte genomförs återbetalar klubben hela beloppet som inbetalats. Och är man orolig över situationen kan man redan nu avboka sin lägerplats med full återbetalning. Men vi hoppas naturligtvis att ungdomsaktiviteterna kan genomföras som planerat.

KMK inför ett omedelbart inköpsstopp av varor och tjänster. Planerade underhållsarbeten och eventuella akuta åtgärder undantas och kommer att genomföras. AU och styrelsen bedömer att det finns en risk att klubbens ekonomi drabbas, i första hand genom en lägre besöksfrekvens på våra anläggningar.
KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte.

Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna kansliet via e-post kansli@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!


På uppdrag av KMK:s styrelse

Pelle Larsson

Generalsekreterare
Inställt Årsmöte KMK 11 mars
Kära medlemmar

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu under eftermiddagen höjt riskbedömningen för spridning av det nya coronaviruset covid-19 i Sverige till nivån mycket hög, väljer KMK:s styrelse att ställa in årsmötet som var planerat att hållas på Båtmässan på Stockholmsmässan, Älvsjö imorgon kväll.
Många medlemmar har hört av sig till kansliet under de senaste dagarna och meddelat att man på grund av det allmänna hälsoläget inte kommer att kunna komma till årsmötet. Styrelsen för KMK är enig i beslutet att ställa in.
Dels med tanke på att vi inte vill utsätta våra medlemmar, där många finns i riskgrupper, för risken att smittas. Dels ur ett demokratiperspektiv då många medlemmar som vill men inte kan närvara eftersom de finns i riskgrupper.

Styrelsen för KMK kan idag inte lämna något besked när årsmötet istället kommer att hållas utan hoppas på förståelse från medlemmarna att detta besked kommer så fort det allmänna hälsoläget förbättrats och myndigheterna sänker sin risknivå.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet på telefon: 08-6612303 eller på mail: kansli@kmk.se

Om du ändå önskar besöka båtmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö trots att årsmötet är inställt gäller fortfarande biljetten som du har fått.

KMK:s styrelse 2020-03-10

genom
Pelle Larsson
Generalsekreterare KMK

Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.
KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen.

Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Hamnkontoret har följande öppettider:
1/6 - 14/8 10.00
Medlemstidning 3-2020
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube